prawo administracyjne

§           prawo budowlane

  • postępowanie przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego
  • proces budowlany
  • oddawanie do użytku obiektów budowlanych
  • dokumentacja inwestycyjna i

§           gospodarka nieruchomościami

  • podział i scalanie nieruchomości
  • użytkowanie wieczyste

§           zagospodarowanie przestrzenne

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • opłaty planistyczne
  • opłaty adiacencka

§           prawo celne
§           nabycie, utrata obywatelstwa polskiego
§           prawo aktów stanu cywilnego